ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  4 ตุลาคม 2561 :  มุฑิตาจิต รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ปี 2561| รายละเอียด
 • #
  24 กันยายน 2561 :  วันมหิดล ปี 2561 | รายละเอียด
 • #
  19 กันยายน 2561 : มุทิตาจิต ศรีราชพฤษ์ 61 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 | รายละเอียด
 • #
  14 กันยายน 2561 : งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 | รายละเอียด
 • #
  27 สิงหาคม 2561 : 78 ปี กตเวทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ | รายละเอียด
 • #
  6 สิงหาคม 2561 : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวทม. ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด

วารสารสุขศึกษา | เข้าสู่เว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขทั้งของสมาชิก อาจารย์ นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติ) 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

รายละเอียดหลักสูตร

 

#          
# # # # # #

 

รู้จักภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo