ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • #
  26-27 พฤศจิกายน 2561 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กับงานสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
  | รายละเอียด
 • #
  28-30 พฤศจิกายน 2561 :  การบรรยายแนวคิดและหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และจัดทำแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  | รายละเอียด
 • #
  12-14 ธันวาคม 2561 :  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุุคลากรการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)"หลักสูตรนักสร้างสุของค์กร" ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  | รายละเอียด
 • #
  19 กันยายน 2561 : มุทิตาจิต ศรีราชพฤษ์ 61 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561| รายละเอียด
 • #
  14 กันยายน 2561 : งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 | รายละเอียด
 • #
  31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2561 :  การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการประเมินขอการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
  | รายละเอียด

วารสารสุขศึกษา | เข้าสู่เว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา และการสาธารณสุขทั้งของสมาชิก อาจารย์ นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติ) 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo